Sākot ar 23.03.2020. uzņēmums Cargomax pāriet tikai uz elektronisko dokumentu apriti.
15 aprīlis 2019,
 Off

Preces, kas ir pakļautas Polijas monitoringa sistēmai un kuras obligāti ir jādeklarē:

 

KN kods: 1507 Sojas pupu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas.

KN kods: 1508 Zemesriekstu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas.

KN kods: 1509 Olīveļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas.

KN kods: 1510 00 Citādas eļļas un to frakcijas, kas iegūtas tikai no olīvām, arī rafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas, ieskaitot šo eļļu vai frakciju maisījumus ar eļļām vai frakcijām, kas minētas pozīcijā 1509.

KN kods: 1511 Palmu eļļa un tās frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas.

KN kods: 1512 Saulespuķu eļļa, saflora eļļa vai kokvilnas eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas.

KN kods: 1513 Kokosriekstu (kopras) eļļa, palmu kodolu eļļa vai babasū eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas.

KN kods: 1514 Rapšu, ripšu vai sinepju eļļa un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas.

KN kods: 1515 Citādas negaistošās augu eļļas un tauki (ieskaitot jojobas eļļu) un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas.

KN kods: 1516 Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas.

KN kods: 1517 Margarīns; pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, kuri iegūti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu šajā nodaļā uzskaitīto tauku vai eļļu frakcijām, kas nav pārtikas tauki un eļļas vai to frakcijas, kuras iekļautas pozīcijā 1516.

KN kods: 2207 Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk; etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, denaturēti.

Apakšpozīcijā 2207 20 ietilpst etilspirta maisījumi, ko izmanto kā izejvielu mehānisko transportlīdzekļu degvielas ar spirta tilpumkoncentrāciju 50 % vai vairāk ražošanai un kas denaturēti ar vienu vai vairākām šādām vielām:
a) autobenzīns (saskaņā ar EN 228);
b) terc-butiletilēteris (etil-terc-butil-ēteris, ETBE);
c) metil-terc-butil-ēteris (MTBE);
d) 2-metilpropān-2-ols (terc-butilspirts, TBA);
e) 2-metilpropān-1-ols (2-metil-1-propanols, izobutanols);
f) propān-2-ols (izopropilspirts, 2-propanols, izopropanols).

Denaturanti, kas minēti pirmās daļas e) un f) apakšpunktā, jāizmanto kombinācijā ar vismaz vienu no denaturantiem, kas uzskaitīti pirmās daļas a) līdz d) apakšpunktā.

Apakšpozīcijās 2707 10, 2707 20, 2707 30 un 2707 40 “benzols”, “toluols”, “ksilols” un “naftalīns” ir produkti, kas attiecīgi satur vairāk par 50 % no svara benzolu, toluolu, ksilolu vai naftalīnu.

KN kods: 2707 Akmeņogļu darvas eļļas un citi produkti, kas iegūti augsttemperatūras pārtvaicē; tamlīdzīgi produkti, kuros aromātisko sastāvdaļu svars pārsniedz nearomātisko sastāvdaļu svaru.

KN kods: 2710 Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citur neminēti vai neiekļauti pārstrādes produkti, kas satur 70 % no svara vai vairāk naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir pārstrādes produktu pamatsastāvdaļas; eļļas atkritumi.

KN kods: 2905 Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi, piemēram, metanols (metilspirts), propilspirts un izopropilspirts, butilspirts, sorbīts, glikols, glicerīns.

KN kods: 2917 Polikarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi.

KN kods: 3403 Eļļošanas līdzekļi (ieskaitot griezējinstrumentu eļļošanas, skrūvju un uzgriežņu vītņu eļļošanas, rūsas noņemšanas vai pretkorozijas līdzekļus un veidņu eļļas un līdzekļus, kas izgatavoti uz eļļošanas līdzekļu bāzes), līdzekļi, ko izmanto tekstilmateriālu, ādu, kažokādu, citu materiālu apstrādei ar taukiem vai eļļām, bet izņemot līdzekļus, kuros kā pamatkomponents 70 % no svara vai vairāk ir naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem.

KN kods: 3811 Gatavi antidetonatori, oksidācijas inhibitori, pārsveķošanās inhibitori, biezinātāji, pretkorozijas līdzekļi un citādas gatavās piedevas minerāleļļām (ieskaitot benzīnu) vai citiem šķidrumiem, ko izmanto tādām pašām vajadzībām kā minerāleļļas.

KN kods: 3814 00 Jaukti organiskie šķīdinātāji un atšķaidītāji, kas citur nav minēti un iekļauti; gatavi sastāvi krāsu un laku noņemšanai.

KN kods: 3820 00 00 Gatavi pretaizsalšanas līdzekļi un atkausēšanas šķidrumi.

KN kods: 3824 Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm un serdeņiem; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (arī produkti un preparāti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur, piemēram, fūzeļeļļa, kas rodas kā blakusprodukts etilspirta ražošanas procesā.

KN kods: 3826 00 Biodīzelis un tā maisījumi, kuri nesatur vai satur mazāk par 70 % no svara naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem.

KN kods: 4813 Cigarešu papīrs, atbilstīgi izmēram sagriezts vai nesagriezts, grāmatiņās vai čaulītēs .
KN kods: 5910 00 00 Transmisijas siksnas, transportieru lentes vai dzensiksnas no tekstilmateriāliem, kas ir vai nav impregnēti, apvalkoti, pārklāti vai laminēti ar plastmasām vai stiprināti ar metālu vai citu materiālum, ja to svars pārsniedz 10 kg.

Žāvēta tabaka – tabaka, kas neatkarīgi no tajā esošā mitruma daudzuma, kā arī tabaka, kas nesatur dzīva auga daļas un nav vēl uzskatāma par tabakas izstrādājumu ir uzskatāma par žāvēta tabaku neatkarīgi no tās daudzuma sūtījumā (sistēmas kods 0001).

Pilnībā denaturēts etilspirts – produkti, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā un kas satur pilnībā denaturētu spirtu (sistēmas kods 0002)

Preces, kas neatkarīgi no KN koda satur etilspirtu, kura faktiskā spirta koncentrācija pārsniedz 50 % no tā tilpuma, kas denaturēts ar izopropilspirta (propāns-2-ols) un denatonija benzoāta maisījumu vai terciārā butilētera un denatonija benzoāta vai izopropilspirta maisījumu (sistēmas kods 0003), izņemot vienību iepakojumus, kas nav lielāki par 1.5 litriem.

Paziņošanas pienākums attiecas uz zālēm, pārtikas produktiem, kas nepieciešami īpašu diētu gadījumos un medicīniskajiem produktiem, kas atrodas Polijas Republikas izveidotajā sarakstā par grūti pieejamām un nepietiekamā daudzumā esošām precēm.

Šis saraksts ir spēkā no 2018. gada 25. septembra

 

Ar detalizētu visu KN kodu nomenklatūru variet iepazīties Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša izdevumā, kura tulkojums ir pieejams arī latviešu valodā.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:282:FULL&from=EN

 

Par monitoringa sistēmu, tās kārtību un katras puses pienākumiem variet iepazīties šeit: https://cargomax.lv/klienta-pienakumi-saistiba-ar-jauno-polijas-precu-parvadajumu-monitoringa-sistemu-sent/