Kas tad īsti ir bīstama krava? Autotransportā par bīstamu kravu tiek uzskatīta tāda krava, kas, neievērojot bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumus, var radīt kaitējumu cilvēka dzīvībai un veselībai, kā arī nodarīt postījumus apkārtējai videi.

Apvienoto Nāciju Organizācija ir izstrādājusi bīstamības kritērijus pēc kuriem tiek atbilstoši klasificētas bīstamās kravas.

Lai veiktu bīstamas kravas pārvadājumus, transporta līdzeklī noteikti jābūt kravas pavaddokumentam, rakstiskajai instrukcijai (avāŗijas kartiņa), autovadītāja apliecībai bīstamo kravu autopārvadājumiem un transportlīdzekļu atbilstības sertifikātam (tas attiecas tieši uz cisternu pārvadājumiem un veicot 1.klases kravu pārvadājumus).

Savukārt, kravas pavaddokumentā jābūt norādītai sekojošai informācijai:

 • ANO numurs, kas seko pēc burtu salikuma UN, piemēram, UN 3291;
 • Pareizs un oficiāls kravas nosaukums;
 • Bīstamības zīmes parauga numurs;
 • Vielas iepakošanas grupa, ja tāda ir piešķirta;
 • Tuneļa kods, ja pārvadājuma maršrutā ir tuneļi;
 • Kopējais daudzums transportlīdzeklī;
 • Iepakojuma skaits un apraksts.

Kā arī bez pareizi aizpildītiem un klātienē esošiem kravas pavaddokumentiem, ir virkne prasību, kas jāievēro pārvadātājam, lai transporta līdzeklis atbilstu bīstamu kravu pārvadāšanas noteikumiem un vispār varētu veikt šādu kravu pārvadāšanu, neapdraudot ne apkārtējo vidi, ne apkārtesošo personu dzīvību un veselību.

Pamata prasības, kas jāievēro un kam noteikti jāatrodas mašīnā, kas ved bīstamās kravas:

– mašīnā ir jāatrodas sekojošam vispārējās nozīmes drošības aprīkojumam:

 • Vismaz vienam transportlīdzekļa svaram un riteņu diametram atbilstošam stāvbalstam;
 • Atstarojošai vestei katram transportlīdzekļa apkalpes loceklim;
 • Kabatas lukturim katram transportlīdzekļa apkalpes loceklim;
 • Divām patstāvīgi stāvošām brīdinājuma zīmēm;
 • Acu skalošanas šķidrumam;
 • Aizsargcimdu pārim katram;
 • Acu aizsardzības līdzekliem (piemēram, aizsargbrilles).

– papildu aprīkojums atsevišķām klasēm;

– transportlīdzekļa pilnai masai atbilstošiem ugunsdzēšamajiem aparātiem.

Pēc kā tad mēs varam ikdienā atšķirt transportlīdzekļus, kas pārvadā bīstamās kravas? Kā pirmais orientieris ir piestiprinātās oranžās plāksnes gan mašīnas priekšpusē, gan aizmugurē. Savukārt cisternu mašīnas, kas pārvadā šķidrumu, tiek papildus nomarkētas arī sānos, sniedzot informāciju par vielu, kas tiek vesta un laikus brīdinot par riskiem, kas var rasties negadījuma brīdī.

Bet ne vienmēr ir obligāta prasība ievērot visus iepriekšminētos noteikumus, jo ir tā saucamie izņēmumi. Kādi tie ir?

Bīstamo (ADR) kravu pārvadāšanas noteikumi netiek attiecināti vai tiek daļēji attiecināti, ja krava tiek pārvadāta ierobežotā daudzumā. Situācijās, kad ierobežota daudzuma ADR kravu pārvadā transportlīdzeklis, kura masa ir lielāka par 12 tonnām, tad transporta līdzeklim jābūt nomarķētam ar pazīšanās zīmi (balts rombs, kuram augšējais un apakšējais stūris ir iekrāsots melnā krāsā). Ja vēlaties iegūt detalizētāku informāciju un kārtīgi izpētīt visas sīkās nianses, tad ar šo informāciju pilnā izklāstā variet iepazīties ADR 3.4. nodaļā.

Savukārt nodaļā ADR 1.1.3.6. ir plašs izklāsts, kas raksturo otru gadījumu, kad ir attiecināmi izņēmumi uz obligātajām ADR kravu pārvadāšanas prasībām. Šis otrs gadījums attiecas uz Izņēmuma daudzumu, kas raksturo daudzo vielu atšķirību pēc to īpašībām un pēc attiecīgi pārvadātā konkrētās vielas daudzuma. Jo atšķirsies, piemēram, transportēšanas noteikumi autocisternai, kas ved motoreļļu un situācijā, kad tiek sūtīts 1L motoreļļas iepakojums.

Lai transportētu dažādas vielas, kuras nosūtītājs dažkārt mēdz sūtīt ļoti minimālos daudzumos, ir jāievēro vien tas, lai vienā transportlīdzeklī esošās bīstamās kravas daudzums nepārsniedz 1000 riska vienības.

Bet, lai vestu šāda veida kravas, kas nepārsniedz noteiktās apjoma vienības, noteikti ir jābūt pareizi noformētiem kravas pavaddokumentiem un vedamajai kravai ir jābūt atbilstoši apzīmētai un iepakotai.

Vedot bīstamās kravas, lielākoties jau vienmēr ražotājs vai nosūtītājs informē pecīzi par kravas aprakstu, cik daudz ir bīstamās kravas un kādas prasības jāievēro, kā arī lielisks palīgs ir preces datu drošības lapa.