Ierobežojums kraušanā kravas kārtām

Ierobežojums kraušanā kravas kārtām.

Šis simbols uz iepakojuma norāda ierobežojumu kravas kārtām. Tiek norādīts maksimālais vienāda izmēra iepakojumu skaits, kurus var likt vienu uz otra virsū transportēšanas un uzglabāšanas laikā.

 Atvērt šeit - norādītajā vietā_1Atvērt šeit, norādītajā vietā_2 Atvērt šeit – norādītajā vietā.

Šie simboli uz iepakojuma sniedz informāciju par to, kur tieši ir jāatver kravas iepakojums. Kravas iepakojumu aizliegts atvērt citā vietā, kā tikai tur, kur atrodas šis konkrētais simbols, jo savādāk pastāv iespēja, ka nepareizi atverot iepakojumu, krava var tikt sabojāta.

 Pacelt tieši aiz kravas Pacelt tieši aiz kravas.

Šis simbols uz iepakojuma sniedz informāciju, ka kravas paņemšana var tikt veikta tikai aiz pašas kravas. Nekādā gadījumā nedrīkst pacelt kravu aiz iepakojuma, jo tas rada apdraudējumu pašai kravai.
Šādi nomarķētu kravu stingri aizliegts pacelt aiz iepakojuma.

 Krava, kas ātri bojājas Krava, kas ātri bojājas.

Šis simbols uz iepakojuma sniedz informāciju, ka transportējamā un uzglabājamā krava ātri bojājas, ja tā netiek transportēta atbilstošā veidā.
Šāda veida krava transportēšanas vai uzglabāšanas laikā nedrīkst atrasties zemas vai augstas temperatūras ietekmē, un kravas aizsardzībai ir nepieciešama atbilstoša vide un apstākļi (zema temperatūra, ko nodrošina ledusskapji vai aukstuma kameras vai arī augsta temperatūra, ko nodrošina sildītāji; gaisa cirkulācija, noteikts mitruma līmenis u.c. faktori).
Šis simbols piemērojas kravām, kuras tiek transportētas atbilstoši ātrās aprites un ātri bojājošas kravas transportēšanas noteikumiem, kas nosaka, kādā veidā ir transportējamas šāda veida kravas.

 Tropisks iepakojums Tropisks iepakojums.

Šis simbols uz iepakojuma sniedz informāciju, ka transportēšanas un uzglabāšanas laikā krava nekādā gadījumā nedrīkst tikt bojāta. Iepakojuma bojājuma gadījumā krava var tikt sabojāta un kravas apkārtējā klimata izmaiņu gadījumā tā tiek neatgriezeniski bojāta.
Burts T nozīmē, ka šīs ir tropisks iepakojums, savukārt zem burta T esošie cipari norādi iepakojuma mēnesi un gadu.

 Sargāt no starojuma Sargāt no starojuma.

Šis simbols uz kravas sniedz informāciju par to, ka jebkura veida starojums var ietekmēt kravas īpašības vai izmainīt tās. Kā uzskatāms piemērs šāda veida kravām ir visu veidu negatīvi (diapozitīvi, filmu lentes, fotolentes u.c.).

 Hermētisks iepakojums Hermētisks iepakojums.

Šis simbols sniedz informāciju par to, kāda veida krava tiek pārvesta, un, cik svarīgi tās transportēšanas un uzglabāšanas laikā nepieļaut gāzu piekļūšanu. Hermētisks iepakojums lielākoties ir pārtikas produktiem, medikamentiem, noteiktiem ķīmiskajiem produktiem, kā arī tas tiek izmantots daudzām plaša patēriņa precēm.
Hermētiskais iepakojums visbiežāk ir no stikla, alumīnija, metāla folijas vai plastmasas, kas aizsargā tajā esošo produktu no ārējās vides ietekmes, kā rezultātā produkts var tikt pakļauts bojājuma riskam vai iespējai, ka gāzu klātbūtnē mainās produkta ķīmiskais un fiziskais sastāvs.

 Elektrostatiski jūtīga ierīce Elektrostatiski jūtīga ierīce.

Šis simbols sniedz informāciju par to, ka ir jāizvairās no kontakta ar šo iepakojumu situācijās, kad ir zems relatīvais mitrums, jo īpaši tad, kad tiek nēsāti izolējošie apavi vai, kad grīda/virsma nav vadoša. Zema līmeņa relatīvais mitrums visbiežāk ir karstās, sausās vasaras dienās un ļoti aukstās ziemas dienās.

 Nesabojāt aizsargājošo iepakojuma slāni Nesabojāt aizsargājošo iepakojuma slāni.

Šis simbols norāda uz to, ka kravas iepakojumam ir speciāls ūdensnecaurlaidīgs slānis, kuram jāpasargā iepakojumā esošā krava no ārējās vides faktoru ietekmes, kas rada draudus kravas drošībai.
Iepakojuma slānis aizsargā sūtījumu no mitruma, korozijas un tas parasti atrodas zem ārējā iepakojuma slāņa. Ļoti svarīgi ir ievērot šo marķējumu un izvairīties no iespējamajiem iepakojuma sabojāšanas riskiem, kā rezultātā iekšā esošā krava var tikt sabojāta.

  Neizmantot pacēlāju.

Ja uz kravas ieraugām šo simbolu, tad jāpievērš uzmanība uz kuriem iepakojuma sāniem tas atrodas. Kravu nedrīkst celt ar pacēlāju vai citu iekraušanas/izkraušanas tehniku tieši no tās puses, kur atrodas uz iepakojuma minētais simbols. Ja norādītais simbols uz iepakojuma sāna neatrodas, tad no tās malas attiecīgi kravu var pacelt izmantojot pacēlāju.

 Sargāt no siltuma un radioaktivitātes avotiem

Sargāt no siltuma un radioaktivitātes avotiem!

Šis simbols vērš uzmanību uz kravas novietošanu un transportēšanu. Kravu nedrīkst transportēt un novietot tiešā siltuma un radioaktīvo avotu ietekmē. Palielināts siltums un radioaktivitāte rada apdraudējumu kravai.

 Temperatūras ierobežojums

Temperatūras ierobežojums!

Šis simbols norāda uz apstākļiem, kādos krava jātransportē un kādās temperatūras robežās tas jāveic, vienlaicīgi informējot arī par temperatūru, kas rada apdraudējumu pašai kravai. Kā papildinājums šim attēlam pie temperatūras skalām ir noteikta maksimāli pieļaujamā temperatūra un zemākā iespējamā temperatūra, kādā šī krava var tikt transportēta.

 Smaguma centrs

Neripināt!

Šis simbols uz kravas mūs brīdina par to, ka kravu nekādā gadījumā nedrīkst pārvietot ripinot, jo tas apdraud kravas drošību un var radīt bojājuma risku.

 Iepakojuma vieta. Stiprināsanas vieta

Iepakojuma vieta! Stiprināšanas vieta!

Šis simbols uz kravas mums precīzi norāda pašu iepakojuma stiprināšanas vietu, kurai īpaša uzmanība jāpievērš iekraušanas/izkraušanas laikā, jo paceļot, stiprinot kravu citā vietā, var tikt radīts papildus bojājuma risks.

 Smaguma centrs

Smaguma centrs!

Šis simbols uz iepakojuma mums norāda precīzi kravas smaguma centra atrašanos. Simbols ir īpaši izmantojams tajās situācijās, kad smaguma centrs nav centrēts. Nepārprotama nozīme konkrētajam simbolam ir tajā brīdī, kad tas atrodas uz divām vertikāli, taisnā leņķī esošām iepakojuma plaknēm.

 Necelt ar āķiem

Necelt ar āķiem!

Šis simbols mūs brīdina par to, ka kraušanas/izkraušanas laikā kategoriski aizliegts izmantot āķi, lai ieceltu vai izceltu šo kravu. Atsevišķos gadījumos var izmantot platos āķus, kas nerada apdraudējumu pašai kravai.

 Kraut virsū aizliegts

Kraut virsū aizliegts!

Šis konkrētais simbols norāda uz to, ka kravu kategoriski aizliegts kraut vienai uz otras virsū.

Kastes, paletes un cita veida iepakojums jāizvieto pa mašīnas vai noliktavas grīdu tā, lai virsū netiktu novietots cits iepakojums.Ļoti bieži ir tā, ka pēc ārējā izskata kravas iepakojumi izskatās droši un tos saliek vienu uz otra virsū, bet realitātē – iepakojuma iekšienē atrodas prece, uz kuru nedrīkst transportēšanas laikā tikt radīts smaguma spiediens, kas rodas no virspusē esošā iepakojuma. Ja vēlamies, lai mūsu krava tiktu transportēta atbilstoši mūsu prasībām un neliekot iepakojumus vienu uz otra virsū, nosūtītājam ir jāparūpējas par atbilstošu marķējumu un uz visiem kravas iepakojumiem jāuzlīmē atbilstoša uzlīme, ko variet apskatīt klāt pievienotajā attēlā.

 Kraušana ir ierobežota

Kraušana ir ierobežota!

Šāda veida marķējums un norāde uz kravas sniedz mums sekojošu informāciju:

  • norāda maksimāli pieļaujamo svaru, ko var likt virsū uz šīs kravas;

  • ja kravas svars ir viegls, to nekādā gadījumā nedrīkst novietot zem citām smagākām kravām;

  • vieglu kravu var likt virsū citām kravām, uz kurām ir atļauts novietot citas kravas;

  • šādas kravas nedrīkst izvietot apakšējā kravu stāvā.

 Iespiest šeit

Iespiest šeit!

Šis kravas marķējums mums vēsta par to, ka kraušanas laikā krava var tikt paņemta tikai turot vai spiežot uz noteiktajiem punktiem. Savādāka veida iekraušana/izkraušana ir stingri aizliegta, jo apdraud kravas drošību.

 Neiespiest

Neiespiest!

Šis attēls mūs brīdina par to, ka transportējot un uzglabājot šo kravu, ir ļoti uzmanīgi jāveic tās iekraušanas/izkraušanas darbi un jāizvairās no situācijām, kad krava var tikt iespiesta vai radīts bojājums no apkārtesošās kravas.

Tāpēc, uzmanīgi novērtējam vietu, kur liekam šo kravu, neiespiežam to starp citām kravām un nenovietojam blakus nestabilus, asus priekšmetus, kas var apdraudēt kravu.

 Uzmanīgi nemest, Handle with care

Uzmanīgi, nemest! Handle with care!

Droši vien jau būsiet pamanījuši šo simbolu, kurā attēlotas divas plaukstas ar kastīti – šis attēls mudina mūs domāt, ka pret šādu kravu tās transportēšanas laikā ir jāizturas ar īpašu uzmanību – un tā tas patiešām arī ir.

Šo kravu ir jāpārvieto uzmanīgi, pret to jāizturas saudzīgi un ļoti rūpīgi, to nedrīkst mest, kraut nestabilā vietā, tāpat tai nedrīkst likt virsū neatbilstošu kravu, kas var radīt bojājuma riskus un arī blakusesošajām kravām ir jābūt tādām, kas nerada konkrētajai kravai apdraudējumu.

Ieraugot uz iepakojuma šādu simbolu, ņemam vērā, ka transportēšanas un uzglabāšanas laikā pret šo kravu ir jāizturas ar vislielāko uzmanību un rūpēm!

 Sargāt no tiešiem saules stariem

Sargāt no tiešiem saules stariem.

Šis simbols mūs brīdina, ka šo kravu nedrīkst atstāt tiešos saules staros un ilgstoši atstāt paaugstinātās temperatūras ietekmē, jo tas rada apdraudējumu konkrētajai kravai.

Transportēšanas laikā kravai, uz kuras iepakojuma atrodas šis simbols, ir jāatrodas slēgtā transportlīdzeklī – to nedrīkst transportēt ar vaļēju mašīnu un pakļaut tiešiem saules stariem, kā arī šāda veida kravu nedrīkst novietot tādā vietā, kur saules staru ietekmē vai apkārtējas vides materiālu uzkaršanas dēļ veidojas paaugstinātas gaisa temperatūras risks, kas ietekmē vistiešākajā veidā kravu un tās fizikālās īpašības.

 Sargāt no mitruma Sargāt no mitruma!

Pirms izsūtīšanas šāda veida krava ir attiecīgi jāiepako – prece jāietin papildus plastmasas maisā vai cita veida iepakojumā, kas aizsargā preci no mitruma piekļūšanas un samazina tās bojājuma riskus dēļ mitruma. Papildus vērība jāpievērš arī tam, kur novietojam šo preci, pat īslaicīgā glabāšanas brīdī, jo mums ir jānodrošina, ka prece atrodas sausā un tīrā vidē, un tā nav pakļauta mitruma riskiem.

 Plīstošs

Plīstošs!

Ieraugot šo marķējumu uz iepakojuma, ir nolasāma sekojoša informācija:

Sūtījuma saturs ir plīstošs, tāpēc kravu nedrīkst likt virsū kādai citai kravai, ja rodas risks apgāzties vai citādi transportēšanas un uzglabāšanas laikā bojāt iepakojuma saturu. Tā jānovieto vertikāli, atbilstoši bultu virzienam.

Šāda veida krava ir jānovieto stabili mašīnā, uz tās nedrīkst likt citas kravas un tās tuvumā nedrīkst atrasties kravas, kas kādu iemeslu dēļ var radīt apdraudējumu konkrētajai kravai.

Noteikti jāpievērš uzmanība pašas preces iepakošanai – katrai vienībai ir jāatrodas savā papildus iepakojumā, starp brīvajām vietām un iepakojuma malām jāatrodas amortizējošajiem materiāliem (burbuļplēve, gaisa spilveni, putuplasts, fiksējošās putas u.c.), kas pasargā no papildus berzes un trieciena katru vienību, kā rezultātā bojājuma risks tiek maksimāli minimizēts.

 Novietot augšup, bultu virzienā Novietot augšup, bultu virzienā!

Šis attēls mūs informē par to, ka iepakojums ir jānovieto atbilstoši bultu virzienam – uz augšu. Nekādā gadījumā nedrīkst likt otrādāk, jo tas apdraud preces drošību transportēšanas un uzglabāšanas laikā.

Kā arī jāvērš uzmanība uz to, ka šādu kravu nedrīkst mētāt, likt sāņus, gāzt otrādāk un, iekraujot mašīnā, šī krava ir jānovieto stabili un nepieciešamības gadījumā papildus jānostiprina, lai transportēšanas laikā krava nemainītu savu atrašanās vietu.

Kas vēl ir svarīgi – šajā iepakojumā precei jābūt iepakotai stabili un atbilstošā iepakojumā. Ja starp preces vienībām ir brīva vieta, tā jāaizpilda noteikti ar kādu materiālu, lai preces vienības nekustētos jau iepakojuma iekšienē un nerastos papildus bojājuma risks.

Tāpēc pirms kravas uzkraušanas, pārliecinieties vai esiet uzlīmējuši šādu uzlīmi uz iepakojuma, ja Jūsu kravai transportēšanas un uzglabāšanas laikā ir jāatrodas vienā noteiktā stāvoklī.